top of page
VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS VillaTEGENOVA?

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan VillaTegenova, och den som själv eller
genom annan träffar avtal med VillaTegenova enligt vad som angetts i
bekräftelsen (Gästen). Avtalet kan gälla boende eller köp av andra produkter
och tjänster, eller en kombination av dessa

 
VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig arrangör är VillaTegenova. Tel 070-374 44 66, Jan Sörlin


AVTALET MM

Som arrangör är VillaTegenova skyldiga att se till:

 • att Gästen får en bekräftelse på sin bokning och andra bokade tjänster.

 • att information lämnas om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och att
  Gästen i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för Arrangemanget.

 • att Arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen VillaTegenova
  ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till Gästen utan VillaTegenovas
  vetskap och som VillaTegenova inte känt till eller borde känna till.


NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
Bokningen gäller för såväl VillaTegenova som för Gästen så snart VillaTegenova bekräftat bokningen och Gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?
Gästen skall betala för Arrangemanget senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen VillaTegenova har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (Anmälningsavgift).

 • För arrangemang som bokas tidigare än 60 dagar före ankomst ska avtalat pris vara
  VillaTegenova tillhanda 60 dagar före ankomst.

 • För arrangemang som bokas mellan 59 till 31 dagar före ankomst ska avtalat pris vara
  VillaTegenova tillhanda inom 12 dagar från bokningstillfället.

 • För arrangemang som bokas mellan 30 till 9 dagar före ankomst ska avtalat pris vara
  VillaTegenova tillhanda inom 2 dagar från bokningstillfället.

 • För arrangemang som bokas från och med 8 dagar före ankomst ska avtalat pris vara
  VillaTegenova tillhanda kl. 24:00 samma dag som bokningstillfället.

 • För boende som bokas tidigare än 60 dagar före ankomst ska en anmälningsavgift om
  SEK 1.000/boende vara VillaTegenova tillhanda inom 12 dagar från bokningstillfället.


Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan det påbörjas. Gästen ska alltid uppge sitt bokningsnummer vid betalning och ta med bekräftelse, kvitto samt eventuell boendelista vid ankomst!

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?
VillaTegenova skickar ingen betalningspåminnelse på obetald anmälningsavgift. Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften är VillaTegenova tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Har Gästen betalt anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden. Bokningen avbokas om inte slutlikviden är VillaTegenova tillhanda senast det datum som står på påminnelsen. Om Gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?
Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till VillaTegenova. VillaTegenova är skyldigt att bekräfta Gästens avbokning skriftligen via mejl.

Boende

 • För boende som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller VillaTegenova anmälningsavgiften.

 • För boende som avbokas 59 dagar eller mindre före ankomst behåller VillaTegenova 100% av pris för boende

Om VillaTegenova lyckas hyra ut boendet till någon annan återbetalas ett belopp som motsvarar den nya Gästens hyra med avdrag för SEK 1.000. För att återbetalning ska verkställas måste Gästen kontakta VillaTegenova senast 14 dagar efter den avbokade bokningens avresedatum.

Tilläggsprodukter (linne, frotté, slutstäd mm.)
Vid avbokning av boende betalas hela det erhållna beloppet på inbetalda tilläggsprodukter in på det konto som meddelats VillaTegenova.

SNÖGARANTI
Förutom ovanstående avbokningsregler gäller Snögaranti. Den innebär att Gästen fram tom kl. 11:00 dag efter ankomst har möjlighet att avbryta boendet och få tillbaka det som har betalats för boendet och andra tjänster om skidåkning inte kan tillhandahållas i den omfattning som anges nedan.

Minst 10 pister ska vara öppna under tiden 9/12–1/5. I destinationen VillaTegenova ingår Åre Björnen, Åre By, Tegefjäll och Duved.

VAD HAR VILLATEGENOVA FÖR SKYLDIGHETER?
Att VillaTegenova uppfyller dom uppgifter och information som lämnas om boende samt uppfyller dom allmänna bokningsvillkoren .

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?
För att boka/ingå avtal med VillaTegenova måste Gästen vara de personer de uppgett vid bokningen. Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boende och i övrigt. Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall Gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster.
Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om Gästen, eller annan som bereds tillträde boendet, varit vårdslös. Vid överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från SEK 6.000.
Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och inte låta fler personer övernatta i det eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad etc.
Gästen måste städa ordentligt före hemresan, följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas kommer VillaTegenova att debitera en avgift från SEK 1.500 (beroende på boendets storlek).Samtliga nycklar för boendet skall lämnas vid hemresa, i annat fall debiteras en avgift från SEK 500 för låsbyte.
 
VillaTegenova har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste Gästen och hans sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet.

ÖVRIGT
Aktuell in- och utcheckningstid anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol etc. om inte annat anges på bekräftelsen. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!

bottom of page